Đội quản lý thị trường số 1- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định