Đội quản lý thị trường số 4- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định