Hội đồng thanh lý tài sản cơ quan của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định