Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa