Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi Trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh