Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông