Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2014

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, Bộ Tài chính thực hiện tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị với 04 loại tài sản. Tiếp đó, để tăng cường công tác quản lý tài sản phục vụ công tác quản lý của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA), Bộ Tài chính đã mở rộng CSDL quốc gia về TSNN để quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2013

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2013 như sau:

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2012

Fast traslate Icon translate Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xin trình Quốc hội báo cáo của Chính phủ về “Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012”.
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2011

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSNN năm 2011

Thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Chính phủ đã ban hành chế độ báo cáo và công khai về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước(TSNN). Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, Chính phủ đã giao Bộ Tài Chính tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng TSNN trên phạm vi cả nước và hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, gồm 4 loại sau:
Phiên bản di động