Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên)