UBND huyện Thanh Thủy (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất)