UBND huyện Lâm Thao (Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án giao đất, đấu giá QSD đất)