Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính”

Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính”

Chương trình tập huấn: “Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính”
Công văn số 20/DPAS-TVDV ngày 09/6/2015 về việc triển khai chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước < 500 triệu

Công văn số 20/DPAS-TVDV ngày 09/6/2015 về việc triển khai chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước < 500 triệu

Công văn số 20/DPAS-TVDV ngày 09/6/2015 về việc triển khai chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước < 500 triệu

Kế hoạch đào tạo năm 2015

Kế hoạch đào tạo năm 2015
Công văn số 1373/TB-STC ngày 30/03/2015 của Sở Tài chính TP Hà Nội về việc khảo sát tình hình triển khai phần mềm đăng ký tài sản cố định

Công văn số 1373/TB-STC ngày 30/03/2015 của Sở Tài chính TP Hà Nội về việc khảo sát tình hình triển khai phần mềm đăng ký tài sản cố định

Công văn số 1373/TB-STC ngày 30/03/2015 của Sở Tài chính TP Hà Nội về việc khảo sát tình hình triển khai phần mềm đăng ký tài sản cố định
Công văn số 248/ĐTC-KHTC ngày 31/03/2015 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đăng ký mua Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Công văn số 248/ĐTC-KHTC ngày 31/03/2015 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đăng ký mua Phần mềm Quản lý tài sản cố định

Công văn số 248/ĐTC-KHTC ngày 31/03/2015 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đăng ký mua Phần mềm Quản lý tài sản cố định
Công văn số 04/DPAS-CSDL ngày 18/02/2014 của Trung tâm Dpas - Cục Quản lý công sản về việc phối hợp triển khai phần mềm Quản lý TSCĐ

Công văn số 04/DPAS-CSDL ngày 18/02/2014 của Trung tâm Dpas - Cục Quản lý công sản về việc phối hợp triển khai phần mềm Quản lý TSCĐ

Công văn số 04/DPAS-CSDL ngày 18/02/2014 của Trung tâm Dpas - Cục Quản lý công sản về việc phối hợp triển khai phần mềm Quản lý TSCĐ
Công văn số 31/DPAS-CSDL ngày 25/06/2014 của Trung tâm Dpas - Cục Quản lý công sản về việc triển khai phần mềm Quản lý TSNN

Công văn số 31/DPAS-CSDL ngày 25/06/2014 của Trung tâm Dpas - Cục Quản lý công sản về việc triển khai phần mềm Quản lý TSNN

Công văn số 31/DPAS-CSDL ngày 25/06/2014 của Trung tâm Dpas - Cục Quản lý công sản về việc triển khai phần mềm Quản lý TSNN
Công văn số 9242/BTC-QLCS ngày 17/07/2013 của Bộ Tài chính về việc trang bị phần mềm Quản lý TSCĐ

Công văn số 9242/BTC-QLCS ngày 17/07/2013 của Bộ Tài chính về việc trang bị phần mềm Quản lý TSCĐ

Công văn số 9242/BTC-QLCS ngày 17/07/2013 của Bộ Tài chính về việc trang bị phần mềm Quản lý TSCĐ
Công văn 17482/BTC-QLCS ngày 17/12/2013 của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Quản lý TSCĐ

Công văn 17482/BTC-QLCS ngày 17/12/2013 của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Quản lý TSCĐ

Công văn 17482/BTC-QLCS ngày 17/12/2013 của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm Quản lý TSCĐ
Công văn số 232/STC-TH ngày 26/01/2015 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc phối hợp triển khai Phần mềm Quản lý tài sản công

Công văn số 232/STC-TH ngày 26/01/2015 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc phối hợp triển khai Phần mềm Quản lý tài sản công

Công văn số 232/STC-TH ngày 26/01/2015 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc phối hợp triển khai Phần mềm Quản lý tài sản công
Phiên bản di động