Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.