Không hợp thức hóa việc chuyển nhượng đất không có giấy tờ sau ngày 1/1/2008 (XB 5/4)
Không hợp thức hóa việc chuyển nhượng đất không có giấy tờ sau ngày 1/1/2008.

Cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp giao dịch dân sự mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau ngày 1/1/2008.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Pháp luật đất đai hiện hành đã có quy định đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

Theo Điều 66 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có Giấy chứng nhận, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì không được Nhà nước thừa nhận. Do đó, kế thừa quy định này, Luật Đất đai năm 2013 đã không có quy định cấp Giấy chứng nhận cho những trường hợp nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 1/1/2008 trở về sau mà không có Giấy chứng nhận, giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Như vậy, việc bổ sung quy định cho phép cấp Giấy chứng nhận đối với những trường hợp này là hợp thức hóa cho vi phạm, làm cho pháp luật không được tuân thủ một cách nghiêm minh.