Ngăn chặn các sai phạm trong thẩm định giá góp phần tiết kiệm chi tiêu

Không thể phủ nhận những lợi ích của dịch vụ thẩm định giá trong việc góp phần tiết kiệm chi tiêu đầu tư mua sắm tài sản, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ tài sản, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra sai phạm của một số thẩm định viên về giá. Do đó Bộ Tài chính đã sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2021/NĐ-CP, nhằm kiểm soát chặt và tiếp tục chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực này.

Kiểm soát chặt cả điều kiện kinh doanh và hành nghề

Sau 8 tháng thực hiện Nghị định số 12/2021/NĐ-CP (Nghị định số 12) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (TĐG), công tác quản lý đối với doanh nghiệp (DN) TĐG và thẩm định viên về giá đã được tăng cường theo chiều hướng kiểm soát chặt chẽ hơn, cả về việc cấp mới cho DN cũng như chấn chỉnh hoạt động của các thẩm định viên.

Nghị định số 12 được ban hành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TĐG đối với DN TĐG và thẩm định viên về giá. Ngoài ra, quy định bổ sung các chế tài và điều kiện đủ mạnh nhằm siết chặt quản lý, chấn chỉnh hoạt động TĐG của các DN TĐG và thẩm định viên; bảo đảm hệ thống pháp luật về TĐG đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Lĩnh vực đất đai là một trong những lĩnh vực còn nhiều bất cập trong thẩm định giá.
Lĩnh vực đất đai là một trong những lĩnh vực còn nhiều bất cập trong thẩm định giá.

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), qua thời gian thực hiện, bước đầu đã đạt được mục tiêu đề ra, nhất là trong việc quản lý chặt hoạt động cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các DNTĐG, quản lý điều kiện hành nghề đối với các thẩm định viên về giá tại DNTĐG. Theo đó, cơ quan quản lý đã kiểm soát chặt việc cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG. Bộ Tài chính (cụ thể là Cục Quản lý giá) đã thực hiện cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG cho các DN kể từ ngày 25/9/2015. Tổng kết cho thấy trong các năm qua, số lượng các DN TĐG được cấp mới tăng nhanh, nhất là năm 2016 tăng 42 DN, năm 2017 tăng 45 DN, năm 2020 tăng 98 DN, năm 2021 tăng 21 DN.

Tuy nhiên, theo Cục Quản lý giá, từ khi quy định về cấp mới có hiệu lực theo Nghị định số 12, số lượng DN TĐG cấp mới đã giảm đáng kể (tỷ lệ giảm 88% so với cùng kỳ 2020). Cụ thể 8 tháng kể từ khi Nghị định số 12 có hiệu lực, chỉ có 8 DN được cấp mới. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2021, cả nước có 430 DN được cấp mã hành nghề TĐG được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG (thực tế trong năm 2021 có 364 DN hoạt động).

Rà soát, chấn chỉnh hoạt động hành nghề

Nghị định số 12 qua thời gian thực hiện cho thấy đã góp phần kiểm soát chặt hoạt động của các DN thẩm định và việc hành nghề của các thẩm định viên về giá tại các DN. Năm 2021, Bộ Tài chính đã thực hiện đình chỉ hoạt động 6 DN (năm 2019 đình chỉ 12 DN, năm 2020 đình chỉ 3 DN) và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh TĐG của 20 DN (năm 2019 thu hồi 16 DN, năm 2020 thu hồi 18 DN).

Đình chỉ hoạt động 6 doanh nghiệp thẩm định giá

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu tổng giám đốc/giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá kịp thời chấn chỉnh hoạt động nghề và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá, sau khi có thông tin về một số sai phạm trong hoạt động thẩm định giá, trong đó đã có thẩm định viên bị các cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm 2021, Bộ Tài chính đã thực hiện đình chỉ hoạt động 6 doanh nghiệp (DN) (năm 2019 đình chỉ 12 DN, năm 2020 đình chỉ 3 DN) và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh TĐG của 20 DN.

Theo Cục Quản lý giá, qua rà soát điều kiện hoạt động của các DN TĐG cho năm 2022 tại quy định Nghị định số 12, kết quả chỉ có 279 DN TĐG đủ điều kiện hoạt động từ ngày 1/1/2022 so với tổng số 364 DN hoạt động trong năm 2021 (chiếm tỷ lệ 77%, giảm 23% DN). Kết quả này cũng chỉ bằng 84% so với số DN TĐG đủ điều kiện hoạt động được công bố vào đầu năm 2021 (có 333 DN TĐG đủ điều kiện hoạt động từ ngày 1/1/2021).

Qua rà soát điều kiện hành nghề của các thẩm định viên về giá tại các DN TĐG cho năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 12, kết quả chỉ có 1.460 thẩm định viên về giá được phép hành nghề kể từ ngày 1/1/2022 trên tổng số 1.828 thẩm định viên hành nghề trong năm 2021 (chiếm tỷ lệ 80%, giảm 21% thẩm định viên về giá hành nghề). Kết quả này chỉ bằng 85% so với số thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề được công bố vào đầu năm 2021 (có 1.722 thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề từ ngày 1/1/2021).

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu tổng giám đốc/giám đốc các DN TĐG, thẩm định viên về giá hành nghề kịp thời chấn chỉnh hoạt động nghề và thực hiện đúng quy định của pháp luật về TĐG, sau khi có thông tin về một số sai phạm trong hoạt động TĐG, trong đó đã có thẩm định viên về giá hành nghề bị các cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, các sai phạm thời gian qua đều xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan, đó là do hệ thống pháp luật đôi khi còn chồng chéo, chưa đồng bộ. Thông tin về thị trường tài sản, hàng hóa, dịch vụ còn hạn chế, ít công khai và minh bạch. Khách hàng TĐG cung cấp thông tin về tài sản TĐG chưa trung thực và đầy đủ. Việc thực hiện đấu thầu/đấu giá có nhiều quy định còn thiếu tính minh bạch, nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Về chủ quan, chủ yếu do việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp TĐG, nhất là tình trạng móc ngoặc, thông đồng với khách hàng TĐG là chủ đầu tư để làm sai lệch kết quả TĐG; cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, các sai phạm trên rất cần các cơ quan pháp luật xử lý kịp thời để làm cho hoạt động nghề TĐG được lành mạnh hơn.

Thời gian tới, Cục Quản lý giá tiếp tục theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 12. Ngoài ra, năm 2022 Cục Quản lý giá tiếp tục triển khai cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá hành nghề.

Sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động thẩm định giá

Việc áp dụng quy định mới tại Nghị định số 12 góp phần thực hiện yêu cầu về siết chặt quản lý nhà nước đối với hoạt động TĐG, hướng tới nâng cao chất lượng trong bối cảnh điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG hiện được đánh giá là còn quá mở dẫn đến số lượng các DNTĐG phát triển nóng vượt quá định hướng phát triển nghề giai đoạn 2013 - 2020.

Mặt khác, nhằm khắc phục tình trạng một số cá nhân là người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của DN TĐG do làm ăn yếu kém, chất lượng dịch vụ TĐG thấp hoặc bị khiếu nại, tố cáo, đã giải thể DN cũ để trốn tránh trách nhiệm và ngay sau đó thành lập DN mới thì Nghị định số 12 đã quy định thời gian tối thiểu để được tiếp tục là người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của DNTĐG khác.

Trên thực tế, hoạt động nghề TĐG thường xuyên được củng cố trên các phương diện, nhất là khi Luật Giá được ban hành năm 2012. Thông qua hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về TĐG được thực hiện hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước luôn kịp thời có văn bản chấn chỉnh đối với các DN TĐG thực hiện nghiệp vụ của mình; xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TĐG và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Ngoài các biện pháp nêu trên, hằng năm Bộ Tài chính thường xuyên tổ chức hội nghị thường niên giám đốc các DN TĐG nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và phổ biến những quy định mới; đẩy mạnh triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, hỗ trợ nghề TĐG có nguồn thông tin tham khảo tin cậy và có hệ thống, nâng cao chất lượng TĐG.

Thời gian tới, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường các biện pháp có tính dài hạn nhằm quản lý chặt chẽ hơn việc kinh doanh dịch vụ TĐG và hành nghề TĐG của các DN. Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi Luật Giá, tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động TĐG. Cụ thể, cơ quan quản lý hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ TĐG. Đồng thời, Bộ Tài chính chú trọng xây dựng nội dung cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá, đặc biệt tiếp tục các nội dung cập nhật nhằm nâng cao đạo đức hành nghề TĐG; củng cố và hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá làm cơ sở tham chiếu khi thực hiện định giá, cũng như TĐG.

M.A

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động