Sửa đổi một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

Sửa đổi một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

Từ ngày 15/2 tới đây, việc thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường và việc hỗ trợ di dời đối với hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý sẽ được bãi bỏ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động