Kho bạc Nhà nước kiểm soát tốt nguồn chi thường xuyên và chi đầu tư công

Kho bạc Nhà nước kiểm soát tốt nguồn chi thường xuyên và chi đầu tư công

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán 473.348,9 tỷ đồng vốn ngân sách, bao gồm cả vốn chi thường xuyên và chi đầu tư.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động