Công khai việc giao đất, cho thuê đất

Cụ thể, Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định việc thực hiện rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến của người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Áp dụng đối với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý và sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa lập hội đồng thẩm định, tăng cường rà soát việc giao đất, thuê đất
Thanh Hóa tăng cường rà soát việc giao đất, thuê đất

Đồng thời, trước khi lập Kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, đủ điều kiện để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề để đưa vào kế hoạch sử dụng đất. Rà soát mục đích, tính pháp lý và các đối tượng sử dụng đất liền kề: xác định mục đích dự kiến giao, cho thuê thửa đất nhỏ hẹp theo quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, mục đích theo hiện trạng sử dụng đất và mục đích theo quy hoạch của các thửa đất liền kề.

UBND cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên cổng thông tin điện tử cấp huyện; niêm yết tại Trụ sở UBND cấp huyện; thời gian công khai là 15 ngày làm việc.

Chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại địa phương để giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề; gửi văn bản lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề về nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao, cho thuê. Kết thúc công khai và lấy ý kiến, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản các ý kiến của người dân nơi có đất, người sử dụng đất liền kề (nếu có).

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Lập hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa gồm 14 người. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì.

Hội đồng thẩm định gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch thường trực, 1 Phó Chủ tịch và 11 ủy viên.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định khác có liên quan. Mỗi thành viên Hội đồng thẩm định phải khẳng định rõ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về sự phù hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất đối với từng dự án, công trình được đề xuất trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Hình thức thẩm định thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản (khi không thể tổ chức họp) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực; chủ trì, tiếp nhận và gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đến các thành viên Hội đồng thẩm định; tổng hợp ý kiến thẩm định và gửi biên bản họp thẩm định, thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để UBND từng huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh (nếu có thiếu sót) hoặc có thể tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất (nếu thấy cần thiết); căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được hoàn thiện, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện dựa trên cơ sở thành viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, có trình độ, năng lực chuyên môn cao do các sở, ngành có liên quan cử tham gia tổ giúp việc./.