Hà Nội: Thu nội địa 5 tháng tăng hơn 22% so với cùng kỳ
Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ về thuế như: gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu ngân sách thông qua các khoản thuế, phí, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng quản lý chặt các khoản thu từ đất. Cục thuế đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án, giá sàn đấu giá trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt theo quy định.

Đối với các dự án nợ tiền thuê đất, sử dụng đất còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của thành phố và chính quyền địa phương, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch bệnh, ngoài triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã cũng đã tiến hành khoanh nợ, xóa nợ theo quy định, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có nguồn lực để nộp thuế cho Nhà nước./.