UBND thị xã Đông Triều. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thị x