Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh,