Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai