Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình