STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 158/2016/TT-BTC 25/10/2016 Thông tư 158/2016/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2 183/2015/TT-BTC 17/11/2015 Thông tư 183/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
3 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT 29/07/2014 Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT Quy định bảng giá tài sản Hạ tầng đường bộ
4 98/2014/TT-BTC 25/07/2014 Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
5 37/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
6 178/2013/TT-BTC 02/12/2013 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
7 54/2013/TT/BTC 04/05/2013 Thông tư số 54/2013/TT/BTC ngày 04/05/2013 về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
8 10/2013/NĐ-CP 11/01/2013 Nghị định số 10/2013/NĐ-CP Quy định việc Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ
9 81/2011/TT-BTC 09/06/2011 Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/201
10 86/2010/QĐ-TTg 22/12/2010 Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.
( 13 Files ) 1 2