STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 80/2017/TT-BTC 02/08/2017 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/08/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụ
2 48/2017/TT-BTC 15/05/2017 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
3 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu
4 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu
5 48/2012/TT-BTC 16/03/2012 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
6 03/2012/TT-BTC 05/01/2012 Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
7 23/2010/TT-BTP 06/12/2010 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản
8 137/2010/TT-BTC 15/09/2010 Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản
9 17/2010/NĐ-CP 04/03/2010 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
10 225/2009/TT-BTC 04/03/2010 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản Ngày ban hành 04/03/2010 Ngày hiệu lực 01/07/2010 Cơ quan ban hành Người ký Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực Mua, bán tài sản nhà nước; hóa đơn bán tài sản nhà nước
( 10 Files )