STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
2 29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
3 12006/BTC-QLCS 02/10/2018 Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công
4 12006/BTC-QLCS 02/10/2018 Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về Tài sản công
5 75/2018/TT-BTC 17/08/2018 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
6 67/2018/TT-BTC 06/08/2018 Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
7 67/2018/TT-BTC 06/08/2018 Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
8 85/2018/NĐ-CP 30/05/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
9 45/2018/TT-BTC 07/05/2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
10 37/2018/TT-BTC 16/04/2018 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
( 23 Files ) 1 2 3