Trong năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh An Giang được giao trên 5.267 tỷ đồng. Báo cáo từ UBND tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2021 tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị với các sở, ngành, chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời thực hiện 3 đợt kiểm tra đối với các dự án có tiến độ giải ngân chậm và kiểm tra tiến độ giải ngân các công trình trọng điểm của tỉnh.

Tuy nhiên, hết năm ngân sách 2021, tỉnh An Giang mới giải ngân được 3.461 tỷ đồng (bao gồm cả vốn kế hoạch các năm trước chuyển sang), đạt trên 59% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là tỷ lệ giải ngân thấp nhất từ trước đến nay của tỉnh.

An Giang: Chủ động các kế hoạch để giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2022
An Giang phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022. Ảnh minh họa: Đức Minh

Theo đó, với quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, UBND tỉnh An Giang đang yêu cầu các chủ đầu tư phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng dự án; lập bảng kế hoạch thực hiện và giải ngân từng dự án theo từng tháng để theo dõi; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách, nhà thầu thi công khi dự án triển khai không đúng kế hoạch đề ra; thực hiện công bố công khai tiến độ, kết quả giải ngân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt đối với các dự án lớn, ngay từ những tháng đầu năm các chủ đầu tư phải có kế hoạch chi tiết từng giai đoạn của dự án để kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập đoàn kiểm tra các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2022 để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thường xuyên theo dõi, rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các sở, ngành và địa phương hằng tháng, hằng quý để chủ động tham mưu UBND tỉnh (hoặc trình cấp có thẩm quyền) điều chuyển kế hoạch vốn đã giao cho các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung theo quy định, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm 2022. Tham mưu xử lý chuyển tiếp số vốn kéo dài của năm 2021.

UBND tỉnh An Giang cũng giao các sở quản lý xây dựng chuyên ngành liên quan thực hiện rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán theo nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn thực hiện, đơn giản hóa thủ tục và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang quy định, đến hết niên độ ngân sách năm 2022, các chủ đầu tư giải ngân không đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn được giao (mà không do nguyên nhân khách quan) phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh./.