Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thông báo về việc: Mời đối tác tham dự Ðề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố Vinh cho hạng mục: Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

THÔNG BÁO

Về việc: Mời đối tác tham dự Ðề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố Vinh cho hạng mục: Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh vào mục đích liên doanh, liên kết;

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa chọn đối tác liên kết. Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, gồm những nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin liên doanh, liên kết:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

- Địa chỉ: Số 178 Trần Phú, Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An

- Điện thoại: 0238 8698399 Fax: 0238 3844626

- Tên đề án: Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố Vinh.

- Tên hạng mục mời gọi đầu tư: Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla

2. Tài sản tham gia liên kết của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh

- Tài sản góp vốn của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh: 11.748.000.000,đ (tương đương 28,9% tổng giá trị góp vốn) bao gồm:

+ Giá trị thương hiệu của Bệnh viện: 11.527.000.000,đ.

+ Cơ sở vật chất của Bệnh viện (phòng chụp tại khoa chẩn đoán hình ảnh và cơ sở vật chất dùng chung): 221.000.000,đ

3. Tài sản mời đối tác tham gia liên doanh, liên kết:

- Tài sản mời đối tác tham gia liên doanh, liên kết:

+ Hệ thống máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla không quá: 28.200.000.000,đ

Chi tiết yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật nêu trong HSMT phát hành

4. Phương án liên doanh, liên kết:

a. Hình thức liên doanh, liên kết:

Sử dụng hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trực tiếp quản lý nguồn thu, theo dõi hạch toán đúng quy định của pháp luật. Ngoài nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước, các khoản chi phí trực tiếp trong quá trình hoạt động được phép kết cấu vào giá dịch vụ theo quy định; đồng thời Bênhk viện Đa khoa thành phố Vinh được phép thực hiện khấu hao nhanh đối với máy móc, trang thiết bị liên doanh, liên kết để thu hồi vốn cho đối tác liên doanh liên kết khi kết thúc đề án.

TT

Tên hoạt động liên doanh liên kết

Hình thức LDLK

Phương thức hoạt động LDLK

1

Chụp phim Cộng hưởng từ 1.5 Tesla (MRI)

- Phòng chụp phim: 40m2

- Diện tích dùng chung (hành lang, nhà xe, sân bãi): 10m2

- Bệnh viện bố trí cơ sở vật chất thuộc tòa nhà

Vị trí số 8 tại QĐ phê duyệt quy hoạch số 4648/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND TP Vinh.

+ Diện tích sử dụng: 50m2.

+ Giá trị TS: 221.000.000 đồng.

- Đơn vị đối tác đặt máy theo hình thức phân chia lợi nhuận. Giá trị thiết bị không quá: 28,2 tỷ đồng.

- Theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

- Giá dịch vụ thực hiện theo quy định hiện hành (có thể điều chỉnh theo tình hình bệnh nhân nhưng không cao hơn mức giá quy định).

- Thanh toán tiền điện, nước, chi phí khác phát sinh hàng tháng.

- Nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Xây dựng Đề án liên doanh liên kết và phương án chi phí cụ thể:

+ Nộp thuế TNDN: 2% x Doanh thu

+ Khấu hao TSCĐ

+ Chi phí thuốc, vật tư tiêu hao

+ Chi phí điện, nước

+ Chi phí đĩa in, mực in, giấy in ảnh

- Sau thời gian liên kết (10 năm): hai bên cùng đánh giá lại giá trị thiết bị liên kết.

b. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh chịu trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về Pháp lý đưa dự án vào hoạt động.

- Cung cấp cơ sở hạ tầng bao gồm: vị trí, mặt bằng, nguồn điện, nước… đảm bảo cho dự án hoạt động thuận lợi.

- Nộp thuế thuê đất đối với phần diện tích mặt bằng xây dựng nhà để thiết bị.

- Cung cấp các cán bộ chuyên môn có năng lực thực hiện các hoạt động chuyên môn.

- Có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ định bệnh nhân hợp lý để tránh lạm dụng chỉ định.

- Bảo đảm máy móc thiết bị không để bị mất mát, hỏng hóc do nguyên nhân chủ quan (không phải do lỗi kỹ thuật).

c. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị, thiết bị cung cấp phải đồng bộ, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật về cung cấp lắp đặt thiết nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ pháp lý về hệ thống thiết bị và thực hiện các yêu cầu của bệnh viện.

- Phối hợp với Bệnh viện xin cấp phép hoạt động cho dự án.

- Sửa chữa, cải tạo phòng đặt thiết bị và các phòng phụ trợ có liên quan khác.

- Đảm bảo hệ thống máy hoạt động ổn định trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

- Cử kỹ sư theo dõi, giám sát toàn bộ hệ thống thiết bị trong suốt thời gian hoạt động của dự án, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

- Chịu trách nhiệm bố trí nhân viên hành chính, đón tiếp bệnh nhân tại phòng chụp, cán bộ có chuyên môn cao

- Phối hợp với Bệnh viện quản bá thương hiệu,thu hút bệnh nhân trong khu vực lân cận, nâng cao số lượng bệnh nhân, chất lượng phục vụ.

- Chịu trách nhiệm phối hợp cùng bệnh viện đối chiếu số liệu hàng tháng, hàng quý, hàng năm đảm bảo thu chi minh bạch và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

d. Thời gian liên doanh, liên kết:

Thời gian liên doanh, liên kết: 10 năm, kể từ khi lắp đặt hoàn chỉnh, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào hoạt động khai thác dịch vụ phục vụ bệnh nhân.

e. Dự toán tổng mức đầu tư mời đối tác tham gia liên doanh liên kết:

Không vượt quá: 28.200.000.000,đ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn./.) .Bao gồm giá thiết bị, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành chạy thử và bàn giao.

Tổng giá trị liên doanh, liên kết (Dự kiến) không vượt quá : 39.948.000.000,đ (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn.

d. Hình thức quản lý:

Bệnh viện trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác dịch vụ và kết hợp cùng với đối tác đối chiếu lên quyết toán theo phương án tài chính đã được hai bên thỏa thuận, thống nhất.

5. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết

Chi tiết tại tại HSMT đính kèm theo Thông báo này

II. Thời gian, địa điểm phát hành HSMT, nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết:

2.1. Thời gian phát hành HSMT: Kể từ 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 06 năm 2021 đến 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2021

Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Địa chỉ: Số 178 Trần Phú, Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An

2.2. Thời gian đóng thầu:

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết đến: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2021

2. Thời gian tiến hành mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2021

3. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.

Địa chỉ: Số 178 Trần Phú, Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An

III. Giá bán HSMT

Giá bán HSMT: 2.000.000, VNĐ (Hai triệu đồng chẵn./.)

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trân trọng thông báo và mời tất cả các nhà đầu tư quan tâm mua HSMT, tham gia dự thầu để đề án có được hiệu quả cao nhất.

Tin khác

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo tại Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cáo tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết
Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Sử dụng diện tích đất 100 m2 (Địa chỉ: Tổ 14, phường Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để thực hiện liên doanh liên kết xây dựng phòng tiêm chủng

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết
Phiên bản di động