Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết (Lần 2)

THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH, LIÊN KẾT (LẦN 2)

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-SYT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Đề án xây dựng các công trình phụ trợ và cải tạo cảnh quan môi trường mặt tiền tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba;

Thực hiện quy định tại Khoản 3, điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về việc đăng tải thông báo công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, Trung tâm y tế huyện Thanh Ba đề nghị Quý Cơ quan đăng tải thông tin lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba vào mục đích liên doanh, liên kết, cụ thể như sau:

A. Thông tin đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết:

- Tên đơn vị: Trung tâm y tế huyện Thanh Ba

- Địa chỉ: Khu 11 - TT Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ

B. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết: Dự án “Xây dựng nhà dịch vụ tổng hợp”

I. Tài sản tham gia liên kết của Trung tâm y tế huyện Thanh Ba:

- Tài sản cố định: Mặt bằng diện tích sử dụng 800m2

- Thời gian liên kết: Dự kiến 10 năm

- Vị trí: Toàn bộ khu nhà Trung tâm dân số cũ, mới chuyển cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba quản lý

- Tài sản khác: Không

II. Phương án liên doanh, liên kết

a) Hình thức sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết: Việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết theo hình thức không thành lập pháp nhân mới. Các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý tài sản của mình, tự đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng.

b) Thời gian liên doanh, liên kết dự kiến: 10 năm.

c) Tổng giá trị dự kiến liên doanh liên kết: 4.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn).

* Trung tâm y tế huyện Thanh Ba:

- Tài sản sử dụng là mặt bằng diện tích 800m2

* Đối tác liên doanh, liên kết:

- Giá trị tham gia liên doanh, liên kết của đối tác: 4.000.000.000 VNĐ (dự kiến).

Nội dung công việc: Xây dựng nhà dịch vụ tổng hợp trên diện tích 800m2, 2 tầng:

+ Nhà thuốc: Phục vụ cho bệnh nhân

+ Nhà ăn: cung cấp suất ăn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế

+ Xây dựng một cửa hàng tiện ích tại khu dịch vụ tổng hợp của Trung tâm Y tế với hệ thống siêu thị, đảm bảo nguồn cung các hàng hóa tổng hợp được ổn định, chủng loại mặt hàng phong phú, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cạnh tranh.

+ Đặt một phòng giao dịch Ngân hàng giúp cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế có thể giao dịch thanh toán mà không phải sử dụng tiền mặt.

C. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh liên kết:

I. Đối với dự án “Xây dựng nhà dịch vụ tổng hợp”:

1. Về tư cách hợp lệ của đơn vị đối tác liên doanh, liên kết:

TT

Nội dung tiêu chí

Tài liệu chứng minh

Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương và còn hiệu lực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.

1.

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương và còn hiệu lực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.

2.

Có đăng ký ngành nghề kinh doanh các dịch vụ theo quy định pháp luật phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết.

Bản sao y Điều lệ công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương thể hiện ngành nghề đã được đăng ký.

3.

Hạch toán tài chính độc lập.

Bản sao y Báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất.

4.

Có tư cách hợp lệ trong thủ tục đấu thầu quốc gia.

Tài liệu chứng minh đơn vị đối tác đã có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp chứng thư số tham gia đấu thầu qua mạng.

5.

Không đang trong quá trình giải thể và/hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

Bản sao y Báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất chứng minh giá trị tài sản ròng >0.

2. Về năng lực, kinh nghiệm của đơn vị đối tác liên doanh, liên kết:

TT

Nội dung tiêu chí

Tài liệu chứng minh

1.

Lịch sử không hoàn thành hợp đồng:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến thời điểm kết thúc giai đoạn lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết của Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, đơn vị đối tác không có hợp đồng liên doanh, liên kết không hoàn thành.

Bản gốc Bản cam kết của đơn vị đối tác liên doanh, liên kết

2.

Kết quả hoạt động tài chính:

– Đơn vị đối tác kê khai, cung cấp số liệu tài chính theo báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đơn vị đối tác.

– Giá trị tài sản ròng 03 (ba) năm gần nhất phải dương.

Bản gốc Bảng kê khai kết quả hoạt động tài chính và Bản sao y báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất kèm theo Bản sao y một trong các tài liệu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; (Đối với đơn vị nộp thuế điện tử thì chuyển tiếp mail xác nhận của cơ quan thuế)

– Tài liệu chứng minh việc đơn vị đối tác đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

– Báo cáo kiểm toán (nếu có).

3.

Yêu cầu về nguồn lực tài chính tham gia liên doanh, liên kết:

Đơn vị đối tác phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện và duy trì tham gia liên doanh, liên kết với giá trị tối thiểu là 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ, năm trăm triệu đồng)

Nộp một trong các tài liệu sau:

– Bản gốc Bản cam kết cấp tín dụng hoặc hợp đồng hạn mức tín dụng hoặc tài liệu có giá trị tương đương của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho đơn vị đối tác để thực hiện Đề án này với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu.

– Bản sao Tài liệu có hiệu luật pháp luật chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu của đơn vị đối tác có khả năng thanh khoản cao có giá trị tối thiểu 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ, năm trăm triệu đồng)

4.

Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự:

Đơn vị đối tác chứng minh đã thực hiện các hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự với phương án liên doanh, liên kết của , đáp ứng yêu cầu có tối thiểu 01 (một) hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự đã thực hiện với các cơ quan quản lý tài sản công, với thời gian thực hiện tối thiểu 05 năm và không có dự án nào bị thua lỗ hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng.

Bảng liệt kê các hợp đồng đã thực hiện có ký tên, đóng dấu của đơn vị đối tác và bản sao y các hợp đồng này.

Bản sao chứng thực các hợp đồng đã thực hiện.

5.

Nhân sự chuyên môn phục vụ triển khai Đề án:

Đơn vị đối tác phải có ít nhất 02 (hai) nhân sự có trình độ đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, quản lý nhân sự trở lên.

Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt, kê khai năng lực, kinh nghiệm, bằng cấp, hợp đồng lao động của nhân sự chủ chốt của đơn vị đối tác.

6.

Điều kiện ưu tiên:

Ưu tiên đối tác đăng ký kinh doanh hoạt động trong linh vực y tế, bảo vệ sức khỏe con người.

Bản sao Đăng ký kinh doanh với ngành nghề phù hợp

3. Về phương án Tài chính:

Phương án tài chính, phân chia lợi nhuận trong liên doanh, liên kết với các mốc thời gian 01 năm; 05 năm; 08 năm; 10 năm phải đảm bảo tính khả thi và đáp ứng các yêu cầu sau:

– Các đề xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản công và các quy định có liên quan (quy định về thuế, tài chính kế toán…);

– Các đề xuất phải tính toán đến tất cả các nghĩa vụ tài chính, thuế, phí đối với Nhà nước theo quy định pháp luật và nội dung Đề án.

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết.

Đơn vị đối tác kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết.

5. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết.

- Sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết, tài sản cố định được định giá lại thanh lý một phần để trả vốn đầu tư cho nhà đầu tư nêu nhà đầu tư chưa thu hồi hết số vốn, còn lại giao cho Trung tâm y tế.

- Phần tài sản do đơn vị đối tác đầu tư, mua sắm, lắp đặt (Máy móc thiết bị, nội thất do phía đối tác mua sắm) sẽ được xử lý theo nội dung Đề án và thỏa thuận tại Hợp đồng liên doanh, liên kết.

D. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết của 2 dự án nêu trên (2 hồ sơ riêng biệt):

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: từ 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 06 năm 2021 đến 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2021.

2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Trung tâm y tế huyện Thanh Ba; Địa chỉ: Khu 11 - TT Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ

E. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết của gồm:

- Đơn đề nghị tham gia liên doanh, liên kết;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị: Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục C “Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết”.

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết;

- Hồ sơ gồm 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bộ sao).

Để biết thêm thông tin xin liên hệ tại:

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba

- Địa chỉ: Khu 11 - TT Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0977094075 gặp anh Tiến (trong giờ hành chính)

Trên đây là thông tin về dự án liên doanh, liên kết của Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ đăng tải các thông tin nêu trên tại Cổng thông tin điện tử của Quý Cơ quan./.

Tin khác

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

THÔNVề việc: Mời đối tác tham dự Ðề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố Vinh cho hạng mục: Hệ thống chụp CT Scanner 256 lát cắt

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thông báo về việc: Mời đối tác tham dự Ðề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố Vinh cho hạng mục: Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla
Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo

Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo

Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết đào tạo tại Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cáo tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba: Thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết
Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc: Thông báo công khai việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Sử dụng diện tích đất 100 m2 (Địa chỉ: Tổ 14, phường Mường Thanh, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để thực hiện liên doanh liên kết xây dựng phòng tiêm chủng

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Thông báo lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Viện CNR vào mục đích liên doanh, liên kết
Phiên bản di động