Chuyển giao công trình điện là tài sản công cho EVN quản lý là có cơ sở pháp lý
Chuyển giao công trình điện là tài sản công cho EVN quản lý là có cơ sở pháp lý. Ảnh: TL

Tại dự thảo, Bộ Tài chính nêu rõ, qua tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg cho thấy việc điều chuyển các công, trình điện từ cảc bộ, ngành, địa phương sang - Tập đoàn Điện lực Việt Nam có hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung, sửa đổi đổi cho phù hợp; mặt khác, cơ chế này có liên quan đến trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cho nên cần có văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Chính phủ (Nghị định) để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến trách nhiệm của các bộ; ngành, địa phương.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận tài sản đồng nghĩa với việc Nhà nước đầu tư thêm vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo đó, việc tăng vốn, tăng tài sản được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyên giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý để thay thế Quyết định số '41/2017/QĐ-TTg. Đây cũng là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính - tại Công văn số 8594/VPCP-KTTH ngày 24/11/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, để chuyển giao các công trình điện do Nhà nước đầu tư từ các bộ, ngành, địa phương sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg).

Sau hơn 3 năm thực hiện, trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chuyển 302 công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Qua tổng kết đánh giá, Bộ Tài chính thấy rằng việc triển khai Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg đã đạt được kết quả nhất định, song cũng có một số khó khăn, bất cập.

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg là cơ sở pháp lý đề các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển giao công trình điện (do Nhà nước đầu tư) hiện do các bộ, ngành, địa phương đang quản lý sang cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, vận hành để thanh toán cho dự án BT, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất; bị hủy hoại, hinh thức khác theo quy định của pháp luật...

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, mục đích việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện và tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trinh quản lý, bàn giao, tiếp nhận các công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, bảo đảm an toàn, kịp thời phục vụ việc cung cấp điện.

Quan điểm xây dựng nghị định là cần cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, bảo đảm phù hợp với đặc thù của loại tài sản công là công trình điện. Bên cạnh đó, tuân thủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; năm 2017, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sàn xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Luật Điện lực năm 2004 và các quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp thẩm quyền, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết trong quá trinh thực hiện, để bảo đảm việc bàn giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Về quá trình xây dựng nghị định, sau thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện khảo sát, tổng kết, đánh giá tình hình bàn giao, tiếp nhận công trình điện theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg và có Báo cáo số 93/BC-BTC ngày 25/8/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết việc thi hành pháp luật về bàn giao, tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg. Đồng thời, có Tờ trình số 155/TTr-BTC ngày 25/8/2021 trình Thủ tướng Chính phù về việc đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Ngày 24/11/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8594/VPCP- KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phù thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao, quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật..., Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-BTC ngày 10/01/2022 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyên giao công trình điện lả tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã họp để thông qua kế hoạch xây dựng Nghị định; phân công nhiệm vụ cho các thành viên và cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định và các hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thào Nghị định, gửi lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương, đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Trang Thông tin về tài sản nhà nước để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Theo đó, dự thảo Nghị định kết cấu gồm 6 Chương 21 Điều, bao gồm: Chương 1 Quy định chung; Chương 2 Chuyển giao công trình điện là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; Chương 3 Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong khu đô thị, khu dân cư do chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật; Chương 4 Chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước; Chương 5 Chuyển giao công trình điện được đầu tư theo hình thức đối tác công tư chuyển giao cho đơn vị điện lực quản lý theo hợp đồng dự án; Chương 6 Tổ chức thực hiện.../.