Chuyển giao công trình điện là tài sản công cho EVN quản lý là có cơ sở pháp lý

Thực hiện ý kiến chi đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 8594/VPCP-KTTH ngày 24/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý; Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.
Chuyển giao công trình điện là tài sản công cho EVN quản lý là có cơ sở pháp lý
Chuyển giao công trình điện là tài sản công cho EVN quản lý là có cơ sở pháp lý. Ảnh: TL

Tại dự thảo, Bộ Tài chính nêu rõ, qua tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg cho thấy việc điều chuyển các công, trình điện từ cảc bộ, ngành, địa phương sang - Tập đoàn Điện lực Việt Nam có hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung, sửa đổi đổi cho phù hợp; mặt khác, cơ chế này có liên quan đến trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương cho nên cần có văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Chính phủ (Nghị định) để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến trách nhiệm của các bộ; ngành, địa phương.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận tài sản đồng nghĩa với việc Nhà nước đầu tư thêm vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, theo đó, việc tăng vốn, tăng tài sản được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyên giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý để thay thế Quyết định số '41/2017/QĐ-TTg. Đây cũng là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính - tại Công văn số 8594/VPCP-KTTH ngày 24/11/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, để chuyển giao các công trình điện do Nhà nước đầu tư từ các bộ, ngành, địa phương sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý (Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg).

Sau hơn 3 năm thực hiện, trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chuyển 302 công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Qua tổng kết đánh giá, Bộ Tài chính thấy rằng việc triển khai Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg đã đạt được kết quả nhất định, song cũng có một số khó khăn, bất cập.

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg là cơ sở pháp lý đề các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc chuyển giao công trình điện (do Nhà nước đầu tư) hiện do các bộ, ngành, địa phương đang quản lý sang cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, vận hành để thanh toán cho dự án BT, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất; bị hủy hoại, hinh thức khác theo quy định của pháp luật...

Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, mục đích việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện và tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trinh quản lý, bàn giao, tiếp nhận các công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, bảo đảm an toàn, kịp thời phục vụ việc cung cấp điện.

Quan điểm xây dựng nghị định là cần cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, bảo đảm phù hợp với đặc thù của loại tài sản công là công trình điện. Bên cạnh đó, tuân thủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; năm 2017, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sàn xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, Luật Điện lực năm 2004 và các quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp thẩm quyền, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết trong quá trinh thực hiện, để bảo đảm việc bàn giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Về quá trình xây dựng nghị định, sau thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã chủ động thực hiện khảo sát, tổng kết, đánh giá tình hình bàn giao, tiếp nhận công trình điện theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg và có Báo cáo số 93/BC-BTC ngày 25/8/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết việc thi hành pháp luật về bàn giao, tiếp nhận công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg. Đồng thời, có Tờ trình số 155/TTr-BTC ngày 25/8/2021 trình Thủ tướng Chính phù về việc đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Ngày 24/11/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8594/VPCP- KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phù thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Căn cứ nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao, quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật..., Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-BTC ngày 10/01/2022 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyên giao công trình điện lả tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã họp để thông qua kế hoạch xây dựng Nghị định; phân công nhiệm vụ cho các thành viên và cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định và các hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thào Nghị định, gửi lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương, đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Trang Thông tin về tài sản nhà nước để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Theo đó, dự thảo Nghị định kết cấu gồm 6 Chương 21 Điều, bao gồm: Chương 1 Quy định chung; Chương 2 Chuyển giao công trình điện là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; Chương 3 Chuyển giao công trình điện là hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong khu đô thị, khu dân cư do chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật; Chương 4 Chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước; Chương 5 Chuyển giao công trình điện được đầu tư theo hình thức đối tác công tư chuyển giao cho đơn vị điện lực quản lý theo hợp đồng dự án; Chương 6 Tổ chức thực hiện.../.

Khánh Linh

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động