Giải thể Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công

Giải thể Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công. Ảnh TL minh họa

Sau khi Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công giải thể, các nhiệm vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu về tài sản công được chuyển về Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành theo quy định của pháp luật.

Tại quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý công sản có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh liên quan đến Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công sau khi giải thể.

Trước đó, vào ngày 29/4/2021, Cục Quản lý công sản- Bộ Tài chính đã chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang thông tin về tài sản công (taisancong.vn) do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công vận hành sang Thời báo Tài chính Việt Nam theo Quyết định số 868/QĐ- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thời báo Tài chính Việt Nam tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang thông tin về tài sản công từ Cục Quản lý công sản từ 0 giờ ngày 1/5/2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý công sản tiếp tục phối hợp với Thời báo Tài chính Việt Nam cung cấp thông tin có liên quan về chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công; các nội dung thông tin khác có liên quan cần phổ biến tuyên truyền rộng rãi để đăng tải trên Trang thông tin về tài sản công theo quy định./.