Những quy định và chính sách mới về thị trường bất động sản sắp được áp dụng ( XB 05/07)
Chính phủ sẽ áp dụng loạt quy định và chính sách mới liên quan đến vấn đề nhà, đất và thị trường bất động sản Ảnh: TL

Chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản phải kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu đầy đủ

Tại Điều 18 của Nghị định 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản., chủ đầu tư dự án BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản (BĐS) theo các biểu mẫu sau:

Cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án BĐS và sản phẩm BĐS đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 10. Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại BĐS của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng được thực hiện trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có).

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về BĐS đủ điều kiện giao dịch và đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi chủ đầu tư đưa BĐS của dự án ra giao dịch.

Nếu chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 11; chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS cấp tài khoản mới và hướng dẫn truy cập, kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu cho chủ đầu tư nhận chuyển nhượng.

Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch BĐS của dự án trong kỳ báo cáo theo Biểu mẫu số 12.

Sàn giao dịch BĐS phải cung cấp thông tin, dữ liệu theo Biểu mẫu số 13 gửi về Sở Xây dựng nơi có BĐS phát sinh giao dịch.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Các cơ quan nhà nước phải chia sẻ thông tin và dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Cũng tại Điều 18, Nghị định 44, việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) và thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực BĐS bao gồm các nội dung theo Biểu mẫu số 1.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung theo Biểu mẫu số 2.

Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh BĐS bao gồm các nội dung theo Biểu mẫu số 3.

nhung quy dinh va chinh sach moi ve thi truong bat dong san sap duoc ap dung

Các cơ quan phải chia sẻ thông tin và dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu về: Chứng chỉ môi giới BĐS đã cấp trong kỳ theo Biểu mẫu số 4; Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; các trường hợp phát triển nhà ở theo Biểu mẫu số 5.

Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Biểu mẫu số 6.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo Biểu mẫu số 7.

Cục thuế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo Biểu mẫu số 8.

UBND cấp huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn theo Biểu mẫu số 9.

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Thông tin về nhà ở và thị trường BĐS được công bố định kỳ trước ngày 31/12 của năm

Theo Nghị định 44, Bộ Xây dựng định kỳ phải công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS trên phạm vi toàn quốc tại Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) gồm:

Định kỳ hàng năm: Trước ngày 31/12 của năm công bố các số liệu thống kê: Kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; số lượng, diện tích nhà ở tại khu vực đô thị, nông thôn; số lượng nhà ở, đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (*)

Định kỳ hàng quý: Ngày cuối cùng của quý công bố các số liệu thống kê: Tổng số dự án BĐS được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng, khởi công; số lượng, diện tích các loại BĐS của dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; số lượng, diện tích các loại BĐS của dự án đã được giao dịch; số lượng các loại BĐS của dự án được giao dịch thông qua sàn giao dịch BĐS; chỉ số giá giao dịch BĐS; chỉ số lượng giao dịch BĐS. (**)

UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường BĐS của địa phương trên Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý gồm: Định kỳ hàng năm: Trước ngày 31/12 của năm công bố các số liệu thống kê quy định (*) nêu trên; định kỳ hàng quý: ngày cuối cùng của quý công bố các số liệu thống kê quy định tại (**) nêu trên.

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2022./.