Phú Yên chi hơn 94 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Phú Yên xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Ảnh: TL

Dự án VILG tại tỉnh Phú Yên do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, được triển khai thực hiện tại cấp tỉnh và 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: TP. Tuy Hoà, thị xã Sông Cầu, huyện Tây Hoà, huyện Phú Hoà, huyện Sơn Hoà, huyện Sông Hinh và thị xã Đông Hoà.

Đối với 7 địa phương này, cơ sở dữ liệu sẽ được xây dựng mới trực tiếp trên hệ thống MPLIS từ nguồn vốn dự án. Riêng hai địa phương là huyện Đồng Xuân và huyện Tuy An đang được đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nên sẽ được bổ sung thêm các thành phần dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, giá đất để tích hợp vào hệ thống MPLIS. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến tháng 6/2023 với 3 hợp phần.

Hợp phần 1 là tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai. Hợp phần 2 là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu. Hợp phần 3 là quản lý dự án.

Tổng vốn đầu tư của dự án tại Phú Yên sau điều chỉnh là 4.097 USD, tương đương khoảng hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay WB khoảng hơn 78 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh hơn 16 tỷ đồng.

Trong 18 tháng còn lại để thực hiện dự án, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu, đối với hợp phần 1 là mua sắm trang thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Với hợp phần 2 sẽ mua sắm trang thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh, tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện đã triển khai trong năm 2021 như: Huyện Sông Hinh, thị xã Sông Cầu, huyện Sơn Hoà và huyện Tây Hoà. Ngoài ra, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thị xã Đông Hoà, TP.Tuy Hoà và chuyển đổi, tích hợp cơ sở dữ liệu huyện Tuy An. Hợp phần 3 sẽ hỗ trợ quản lý dự án.

Kinh phí thực hiện kế hoạch 18 tháng còn lại của dự án là 84 tỷ đồng; trong đó năm 2022 bố trí khoảng 64 tỷ đồng, năm 2023 hơn 19 tỷ đồng. UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch 18 tháng còn lại của dự án theo kế hoạch đã phê duyệt và các quy định luật pháp hiện hành./.