Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều 1 của Thông tư số 264/2016/TT-BTC như sau: Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác của Việt Nam được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Thông tư áp dụng đối với người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đã có nhiều chính sách hỗ trợ 6 tỉnh Đông Nam Bộ phục hồi kinh tế. Ảnh: TL.
Sửa một số quy định về thu phí, lệ phí lĩnh vực ngoại giao. Ảnh: TL.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm 1 Mục I Phần A Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC như sau:

Lệ phí cấp mới: Hộ chiếu phổ thông (trừ quy định tại tiết b điểm này), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, mức thu là 70 USD/quyển; Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn 35 USD/quyển.

Ngoài ra, thông tư quy định: Phí đăng ký kết hôn là 70 USD/vụ việc; đăng ký lại kết hôn là 120 USD/vụ việc.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/2/2022./.