Nguồn nhân lực nền tảng quan trọng xây dựng hải quan số

Nguồn nhân lực nền tảng quan trọng xây dựng hải quan số

Những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian qua là động lực để xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu cải cách hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại, là tiền đề xây dựng hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian tới.
Cục Hải quan Bình Dương triển khai hải quan số, hải quan thông minh

Cục Hải quan Bình Dương triển khai hải quan số, hải quan thông minh

Tiên phong trong ngành Hải quan về cải cách hiện đại hóa hoạt động xuất nhập khẩu. Cục Hải quan Bình Dương đang tiếp tục công cuộc hiện đại hóa. Theo đó, đơn vị đã và đang chủ động thực hiện mục tiêu hải quan số, hải quan thông minh theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động