Tờ trình Bộ Xây dựng nêu sự cần thiết nâng cấp đô thị trong tình hình mới khi mà cơ cấu kinh tế của địa phương có thay đổi, tiêu biểu là khu công nghiệp cảng biển Hải Hà vận hành đã kéo theo tốc độ đô thị hóa nhanh. Tờ trình cũng đã phản ánh những việc mà cán bộ, nhân dân thị trấn Quảng Hà đã làm được trong kiến thiết, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu phân loại đô thị của Chính phủ.

Thị trấn Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh được nâng cấp lên đô thị loại IV
Thị trấn Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh được nâng cấp lên đô thị loại IV. Ảnh: P.C

Cụ thể, theo 5 tiêu chí, 59 tiêu chuẩn về phân loại đô thị loại IV quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Quảng Hà đạt tiêu chuẩn đạt tối đa 32/59 tiêu chuẩn, tổng số điểm đạt 83,66/100 điểm, cao hơn điểm tối thiểu (75,0/100 điểm). Tiêu chí I, vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 18,25/20 điểm; tiêu chí II, quy mô dân số đô thị đạt 6,32/8,0 điểm; tiêu chí III, mật độ dân số đạt 5,18/6,0 điểm; tiêu chí IV, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,99/6,0 điểm; tiêu chí V, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 47,92 /60,0 điểm.

Với những kết quả đã đạt được về thực trạng phát triển của thị trấn Quảng Hà, đối chiếu với các quy định về phân loại đô thị loại IV tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đô thị thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà đạt tổng số điểm là 83,66/100 điểm, cao hơn điểm tối thiểu (75,0/100 điểm) và 5 tiêu chí đều đạt mức điểm từ tối thiểu trở lên.

Các tiêu chuẩn không đạt (7/59 tiêu chuẩn), chưa đạt điểm tối đa (20/59 tiêu chuẩn); huyện Hải Hà đã có kế hoạch hoàn thiện từng tiêu chuẩn cụ thể, trong đó tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nhằm khắc phục và hoàn thiện với các nhóm chỉ tiêu chưa đạt điểm và tiếp tục đầu tư hoàn thiện đối với nhóm chỉ tiêu chưa đạt điểm tối đa trong thời gian tới, theo Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025.

Kết quả đánh giá chung cho thấy, thị trấn Quảng Hà đã đủ điều kiện để trình Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận đạt đô thị loại IV. Tuy nhiên, hiện còn một số chỉ tiêu cần khắc phục đối với các tiêu chuẩn chưa đạt, đạt thấp và nâng cao các tiêu chuẩn đã đạt điểm tối đa./.