Trong đó, thu nội địa ước được 123.697 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán và tăng 21,1% (so với cùng kỳ năm 2020); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ước được 50.900 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán và tăng 27,3%; thu từ dầu thô ước được 5.863 tỷ đồng, đạt 68,6% dự toán và tăng 3,2%.

TP. Hồ Chí Minh: Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn 5 tháng đầu năm ước thực hiện được 174.597 tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh: Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn 5 tháng đầu năm ước thực hiện được 174.597 tỷ đồng

Đáng chú ý, trong các khoản thu nội địa, huy động ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đều tăng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước được 37.126 tỷ đồng, tăng 49,8% và đạt 54,8% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước ước được 10.163 tỷ đồng, tăng 9,4% và đạt 37,6% dự toán; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước được 30.664 tỷ đồng, tăng 17,4% và đạt 54,8% dự toán.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm ước được 34.185 tỷ đồng (chiếm 19,6% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn) đạt 41,6% dự toán và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, năm nay TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu cân đối NSNN 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, thu nội địa 248.343 tỷ đồng, giảm 10,9% so dự toán năm 2020; thu từ hoạt động XNK 108.000 tỷ đồng, giảm 6,1% so với dự toán năm 2020 và thu dầu thô 8.550 tỷ đồng, giảm 29,9% so dự toán năm 2020./.