Ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho các chế độ, chính sách trong dự toán
Các địa phương cần ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho các chế độ, chính sách trong dự toán. Ảnh: TL

Theo đó, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư dự báo tình hình, gửi Sở Tài chính để làm căn cứ lập kế hoạch. Căn cứ số thu được giao, phạm vi thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị như thuế, hải quan địa phương và các cơ quan khác liên quan lập kế hoạch thu NSNN 3 năm 2023 - 2025.

Trong đó, phải phân tích, đánh giá cụ thể những tác động tăng, giảm dịch chuyển nguồn thu do điều chỉnh chính sách thu gắn với mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập. Đồng thời, dự kiến triển khai các chính sách thu mới quy định tại Nghị quyết số 07-NQ/TW; yêu cầu chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng, chống chuyển giá, chống gian lận thuế.

Đối với các nhiệm vụ chi mới của địa phương trong từng năm của giai đoạn 2023 - 2025, bố trí theo thứ tự ưu tiên để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương, trong phạm vi khả năng nguồn lực từng năm 2023 - 2025.

Đối với nguồn thu phí, lệ phí, việc lập dự toán thực hiện theo quy định hiện hành; tổng hợp vào dự toán thu NSNN phần thu phí nộp NSNN năm 2023 - 2025; lập kế hoạch riêng nguồn thu được để lại, thu học phí, giá dịch vụ y tế, giá dịch vụ sự nghiệp công và các khoản thu khác (không có trong danh mục phí) để quản lý, giám sát và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đối tượng này.

Trên cơ sở dự kiến nguồn thu trên địa bàn, nguồn thu của địa phương theo chế độ phân cấp được cấp có thẩm quyền quyết định, dự kiến số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do cơ quan có thẩm quyền thông báo trong 3 năm 2023 - 2025, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan khác ở địa phương lập kế hoạch chi năm 2023 - 2025.

Việc lập kế hoạch chi phải đảm bảo ưu tiên bố trí đủ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ đã được ban hành và cam kết chi (bao gồm cả chính sách đặc thù do HĐND cấp tỉnh quyết định); xác định nhu cầu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương đối với các chế độ, chính sách của trung ương cho từng năm của giai đoạn 2023 - 2025./.