Báo cáo tài chính nhà nước: Cần nhanh chóng tổng hợp thông tin đầy đủ về tài sản kết cấu hạ tầng

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đang kiến nghị các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (hàng không, hàng hải, đường sắt quốc gia, đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi) cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công làm cơ sở xây dựng báo cáo tài chính nhà nước hoàn chỉnh.

Thông tin chưa được cập nhật đầy đủ

Thực hiện Luật Kế toán năm 2015, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước, từ năm 2018, Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) đã xây dựng báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) trên phạm vi toàn quốc hàng năm để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Tài sản nhà nước được tổng hợp trong BCTCNN bao gồm toàn bộ tài sản nhà nước giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị nắm giữ, quản lý và sử dụng theo quy định bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền; các khoản phải thu; hàng tồn kho; đầu tư tài chính; cho vay; tài sản cố định hữu hình; xây dựng cơ bản dở dang; tài sản cố định vô hình; tài sản khác.

Khẩn trương tổng hợp thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng trong Báo cáo tài chính nhà nước
Hiện thông tin tài sản kết cấu hạ tầng giao thông về đường sắt còn thiếu trong BCTCNN. Ảnh minh họa

Theo Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập BCTCNN, Cục Quản lý công sản thực hiện báo cáo thông tin về tài sản trong BCTCNN liên quan đến tài sản công theo từng địa bàn (trung ương, tỉnh, huyện, xã) được theo dõi, quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công.

Tuy nhiên, theo tổng hợp từ Cục Quản lý công sản, hiện các thông tin về 5 loại tài sản kết cấu hạ tầng (hàng không, hàng hải, đường sắt quốc gia, đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi) chưa được cập nhật đầy đủ trong CSDLQG về tài sản công là do tài sản được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, có số lượng lớn, phạm vi rộng nên hồ sơ theo dõi về tài sản của đơn vị được giao quản lý, sử dụng chưa đầy đủ thông tin, nhiều chỉ tiêu chưa được phản ánh, theo dõi trên sổ kế toán.

Nhưng, nguyên nhân chính vẫn là ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công chưa cao, chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức trong việc hạch toán, tổng hợp và chế độ báo cáo tài sản hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cho việc quản lý tài sản nói chung và cho công tác tổng hợp thông tin, kê khai báo cáo còn thiếu...

Đáng chú ý, pháp luật hiện hành đã có quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác cũng như chế độ báo cáo đối với 5 loại tài sản kết cấu hạ tầng này. Tuy nhiên đến nay, các bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc kiểm kê, phân loại, xác định giá trị tài sản và thực hiện việc giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản; chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu để cập nhật tài sản và chưa thực hiện chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Ngoài ra, đối với tài sản kết cấu hạ tầng là đê điều, hạ tầng đô thị... hiện chưa có cơ chế, chính sách quy định chế độ quản lý, sử dụng và khai thác. Vì vậy, chưa có số liệu về hiện vật và giá trị tài sản để tổng hợp vào BCTCNN…

Nhanh chóng cập nhật thông tin tài sản công theo quy định

Để hoàn thiện BCTCNN, Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý công sản đều đã đưa ra các giải pháp cụ thể.

Khẩn trương tổng hợp thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng trong Báo cáo tài chính nhà nước
Các thông tin tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy cần nhanh chóng cập nhật trong BCTCNN. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản, cho biết hiện Bộ Tài chính đã triển khai phần mềm quản lý tài sản công cho các bộ, ngành, địa phương. Do đó, Cục Quản lý công sản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý tài sản có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu về tài sản cũng như biến động về tài sản vào cơ sở dữ liệu.

Cơ quan được giao quản lý tài sản công tại các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy định.

Đơn vị dự toán cấp I, Kho bạc Nhà nước địa phương kịp thời có văn bản hướng dẫn việc tổng hợp dữ liệu về tài sản trong BCTCNN hàng năm theo quy định.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung, ông Thịnh cho biết, Cục Quản lý công sản đã đề nghị các đơn vị được giao quản lý loại tài sản này thực hiện kế toán tổng hợp trên cơ sở kế toán chi tiết của các cơ quan đơn vị được phân cấp thực hiện công tác kế toán theo quy định; thực hiện rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có để thực hiện cập nhật vào CSDLQG về tài sản công.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị lập báo cáo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 39/2021/TT-BTC hướng dẫn lập BCTCNN. Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước đôn đốc các đơn vị lập BCTCNN hàng năm theo quy định.

Đối với các loại tài sản chưa có trong cơ sở dữ liệu như: tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông: đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND cấp tỉnh thực hiện tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản (gửi bản giấy) về Kho bạc Nhà nước trung ương để tổng hợp số liệu.

Bộ quản lý chuyên ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải) xây dựng Cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ để tổng hợp số liệu phục vụ BCTCNN theo quy định./.

Tô Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.

Tin khác

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Chi trả 12.600 tỷ đồng cho khu tái định cư sân bay Long Thành

Chi trả 12.600 tỷ đồng cho khu tái định cư sân bay Long Thành

Hơn 6.122 trường hợp tại Đồng Nai đã được chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, dự án tái định cư xây dựng sân bay Long Thành tới thời điểm hiện tại, với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng.
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ: Liên kết phát triển vùng là tất yếu khách quan

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ: Liên kết phát triển vùng là tất yếu khách quan

Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vừa được Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp đã tổ chức .
Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá

Việc thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vừa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) để bổ sung vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
Báo cáo tài chính nhà nước: Cần nhanh chóng tổng hợp thông tin đầy đủ về tài sản kết cấu hạ tầng

Báo cáo tài chính nhà nước: Cần nhanh chóng tổng hợp thông tin đầy đủ về tài sản kết cấu hạ tầng

Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đang kiến nghị các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (hàng không, hàng hải, đường sắt quốc gia, đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi) cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công làm cơ sở xây dựng báo cáo tài chính nhà nước hoàn chỉnh.
Bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường: Bước đột phá trong cải cách quản lý, sử dụng đất đai

Bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường: Bước đột phá trong cải cách quản lý, sử dụng đất đai

Một nội dung lớn đang được tranh luận sôi nổi khi Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến đó là vấn đề xác định giá đất.
TP. Hồ Chí Minh không để thất thoát, lãng phí tài sản công

TP. Hồ Chí Minh không để thất thoát, lãng phí tài sản công

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công trên địa bàn. “Không để thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công…” là một trong những nội dung, tiêu chí xuyên suốt trong Chỉ thị.
Xem thêm
Phiên bản di động