Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
Ảnh minh họa

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và Công văn số 07/ĐGS-TCNS ngày 1/10/2021 của Đoàn giám sát Quốc hội; để phục vụ công tác xây dựng Báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội; căn cứ Đề cương giám sát chuyên đề kèm theo tại Văn bản số 06/KH-ĐGS ngày 30/9/2021 của Đoàn giám sát Quốc hội, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021 (theo Đề cương - đính kèm).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 20/01/2022 (bản mềm gửi thư điện tử quanlycongsan@mof.gov.vn) để tổng hợp, xây dựng báo cáo theo Kế hoạch giám sát.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 0977.562.277 hoặc 0852.200.258.

Công văn đính kèm:

Công văn; Đề cương báo cáo; Phụ lục báo cáo