Ban Quản lý chợ Bà Rịa: Thông báo giá cho thuê tài sản công trực tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021

Thông báo giá cho thuê tài sản công trực tiếp từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa thông báo cho thuê tài sản

Trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Bà Rịa Vũng Tàu thông báo cho thuê tài sản trực tiếp.

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp năm 2021

Ban Quản lý chợ Bà Rịa thông báo tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2021
Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TT.BQL ngày 28/10/2020

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TT.BQL ngày 28/10/2020

Ban Quản lý chợ Bà Rịa kính đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công (thuộc Cục quản lý tài sản công, Bộ Tài Chính) đăng thông báo giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TB.BQL ngày 28/10/2020 lên trang thông tin về tài sản công, cụ thể như sau:

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp năm 2021

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp năm 2020
Phiên bản di động