Xác định đất đai là một trong những nguồn lực lớn của tỉnh, thời gian qua, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên được triển khai có hiệu quả, thu hút nhiều dự án đầu tư… góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Điện Biên: Đất đai là nguồn lực lớn tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương
Đất đai là nguồn lực lớn tạo nguồn thu cho ngân sách tại Điện Biên. Ảnh TL

Theo đó, trong năm 2021, tỉnh Điện Biên đã giao đất không thu tiền sử dụng đất vào các mục đích cho 30 trường hợp với diện tích 1.957,63 ha; cho thuê đất vào các mục đích không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 30 trường hợp với diện tích 613,07ha; cho phép chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cho 2 trường hợp với diện tích 0,85 ha; cho phép chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp có thu ttiền sử dụng đất hoặc thuê đất cho 2 trường hợp với diện tích 0,14 ha; UBND các huyện, thị xã, thành phố giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 265 trường hợp với diện tích 8.046,11; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 1.066 trường hợp với diện tích 11,56ha.

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời các chương trình, dự án góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ vậy, môi trường đầu tư kinh doanh của Điện Biên được cải thiện rõ nét, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính, mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách của địa phương.

Cùng với đó, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2109/KH-UBND ngày 8/7/2021 và các văn bản chỉ đạo để triển khai các dự án đầu tư phát triển khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai giai đoạn ngắn hạn năm 2021-2022. Dự kiến trong năm 2022, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đầu thầu dự án có sử dụng đất tạo nguồn thu phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112, Luật đất đai năm 2013. Đồng thời, nguồn lực đất đai đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng đất hiệu quả đã tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho người dân.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, trong thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai trong cộng đồng; tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân tham gia phát hiện những vi phạm pháp luật về đất đai trong quản lý và trong sử dụng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh làm thất thoái nguồn lực từ đất đai. Cùng với đó, nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo hợp lý, có tầm nhìn dài hạn; hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong quản lý, khai thác sử dụng đất đai./.