Muốn thoát khỏi Phần mềm tôi phải làm thế nào?

Hiện nay khi cập nhật tài sản vào Phần mềm tôi cập nhật sai tên đơn vị, sai địa chỉ đơn vị. Để chỉnh sửa những nội dung trên tôi phải làm thế nào?

Hiện nay khi cập nhật tài sản vào Phần mềm tôi cập nhật sai tên đơn vị, sai địa chỉ đơn vị. Để chỉnh sửa những nội dung trên tôi phải làm thế nào?

Sau khi thực hiện việc nhập tài sản vào Phần mềm, để tài sản được duyệt thì phải thực hiện như thế nào?

Tài sản của tôi nhập vào Phần mềm và đang ở trạng thái Chờ duyệt nhưng hiện nay đang bị sai một số trường thông tin tôi muốn sửa lại

Tại sao tôi đã thực hiện đầy đủ các bước nhập công trình vào Phần mềm rồi mà khi xem báo cáo lại không thể hiện được?

Loại hình đơn vị của tôi thực tế là đơn vị sử dụng (Đơn vị trực tiếp sử dụng) nhưng khi vào để nhập dữ liệu nhập lại không nhập được?

Tại sao khi tôi đăng nhập và làm việc với Phần mềm nhưng khi tôi muốn nhập số liệu của công trình nước sạch vào Phần mềm lại không thấy xuất hiện chức

Tôi đã truy cập vào đường link: http://ctns.gov.vn và được cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu tại sao lại không truy cập được vào Phần mềm?

Tôi đã có tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng Phần mềm khi muốn đăng nhập vào Phần mềm này tôi sẽ thực hiện để vào đường link nào?

Để sử dụng được Phần mềm quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn máy tính của tôi cần phải có điều kiện gì?

    Trước         Sau    
Phiên bản di động