Hỏi: Tại sao khi tôi đăng nhập và làm việc với Phần mềm nhưng khi tôi muốn nhập số liệu của công trình nước sạch vào Phần mềm lại không thấy xuất hiện chức năng nghiệp vụ quản lý?

Trả lời: Để làm việc với chức năng nghiệp vụ quản lý bạn chú ý khi đăng nhập vào Phần mềm này người đăng nhập phải lựa chọn đơn vị là đơn vị trực tiếp nhập tài sản.