Hòa Bình nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 340/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết dưới Luật; UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công. Đồng thời tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện.

Hòa Bình nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Hòa Bình nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tài sản công do địa phương ban hành để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài sản công. Tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công để giải quyết các vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan rà soát danh mục mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản, quy định có liên quan, tránh việc ban hành danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện làm ảnh hưởng tới việc trang bị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và vi phạm quy định về mua sắm tài sản công.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện kiểm tra và xác nhận báo cáo kê khai của các đơn vị; chịu trách nhiệm cập nhật số liệu vào phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản công trình nước sạch nông thôn tập trung; thực hiện kiểm tra và xác nhận vào báo cáo kê khai của các đơn vị; cập nhật số liệu vào phần mềm theo dõi công trình nước sạch nông thôn tập trung theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan khẩn trương rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có và thực hiện giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; nghiêm túc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình, tổ chức theo dõi hạch toán đầy đủ giá trị, số lượng của tài sản…tránh tình trạng tài sản được đầu tư, mua sắm đưa vào sử dụng nhưng không theo dõi trên sổ sách kế toán, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát lãng phí; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kiểm kê tài sản công theo đúng quy định; kiểm tra việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản công đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

UBND tỉnh Hòa Bình đặc biệt lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm nâng cao nhận thức tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động; triển khai kịp thời các quy định của trung ương, địa phương về lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa phải thực hiện nghiêm quy định về lập, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, pháp luật về đất đai.../.

An Nhi

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

Hà Nội quy định dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch các cấp

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hà Nội yêu cầu các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật liên quan khác về quy hoạch.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

Tin khác

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.
Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động