Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết dưới Luật; UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công. Đồng thời tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện.

Hòa Bình nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Hòa Bình nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tài sản công do địa phương ban hành để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài sản công. Tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công để giải quyết các vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan rà soát danh mục mua sắm tập trung thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản, quy định có liên quan, tránh việc ban hành danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện làm ảnh hưởng tới việc trang bị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và vi phạm quy định về mua sắm tài sản công.

UBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực hiện kiểm tra và xác nhận báo cáo kê khai của các đơn vị; chịu trách nhiệm cập nhật số liệu vào phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc các đơn vị báo cáo kê khai tài sản công trình nước sạch nông thôn tập trung; thực hiện kiểm tra và xác nhận vào báo cáo kê khai của các đơn vị; cập nhật số liệu vào phần mềm theo dõi công trình nước sạch nông thôn tập trung theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan khẩn trương rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có và thực hiện giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; nghiêm túc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình, tổ chức theo dõi hạch toán đầy đủ giá trị, số lượng của tài sản…tránh tình trạng tài sản được đầu tư, mua sắm đưa vào sử dụng nhưng không theo dõi trên sổ sách kế toán, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát lãng phí; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kiểm kê tài sản công theo đúng quy định; kiểm tra việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản công đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

UBND tỉnh Hòa Bình đặc biệt lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm nâng cao nhận thức tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động; triển khai kịp thời các quy định của trung ương, địa phương về lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Các doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa phải thực hiện nghiêm quy định về lập, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, pháp luật về đất đai.../.