Bộ Tài chính vừa nhận được công văn của cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị về việc xem xét, cho phép các cơ quan, đơn vị được mua sắm không qua phương thức tập trung đối với những phương tiện phục vụ công việc thường xuyên bị hư hỏng đột xuất, cần thay thế kịp thời để phục vụ công việc.

Mua sắm công đột xuất không qua phương thức tập trung: Thẩm quyền thuộc UBND cấp tỉnh
Mua sắm công đột xuất không qua phương thức tập trung thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh

Theo cử tri tỉnh Bình Định, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính về quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số bất cập, nhất là việc mua sắm các phương tiện cần thiết (máy in, máy vi tính, máy photocopy...) khi hư hỏng đột xuất.

Trả lời công văn của cử tri tỉnh Bình Định, Bộ Tài chính cho biết, Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung và Thông tư số 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đã bị bãi bỏ tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung hiện nay được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản có liên quan.

Theo đó, đối với các tài sản, hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung do cấp có thẩm quyền ban hành thì phải thực hiện mua sắm tập trung.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp phát sinh đột xuất nhu cầu mua sắm tài sản trong năm, để đáp ứng yêu cầu thực tế, tại khoản 4 Điều 74 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP đã quy định: “Trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm và đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự toán mua sắm, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giao đơn vị mua sắm tập trung căn cứ thỏa thuận khung đã được ký kết (nếu có), quy định của pháp luật về đấu thầu để áp dụng hình thức mua sắm phù hợp hoặc giao cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu về tài sản tổ chức thực hiện mua sắm”.

Bộ Tài chính khẳng định, pháp luật hiện hành đã có quy định về việc xử lý đối với các trường hợp phát sinh đột xuất trong năm nhằm đáp ứng nhu cầu về tài sản của các đơn vị. Việc tổ chức thực hiện cụ thể tại địa phương thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh.