Nhiều bộ, ngành, địa phương phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đầu tư công

Phân bổ vốn đầu tư công nhanh, kịp thời là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn trong xã hội. Theo đó, ngay khi nhận được kế hoạch vốn được giao, các bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng phân bổ chi tiết vốn cho các nhiệm vụ, dự án. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, hiện việc phân bổ vốn tại một số địa phương vẫn chậm.
Nhiều địa phương vẫn chậm phân bổ vốn đầu tư công
Nguồn: Bộ Tài chính.

Quyết định số 1603/ QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 có nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư cho các địa phương theo tổng số từng nguồn vốn và giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục, mức vốn của từng dự án.

Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các địa phương trên 546.659 tỷ đồng vốn đầu tư công (ĐTC) thuộc kế hoạch năm 2024. Trong đó, vốn ngân sách địa phương trên 432.348 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực và chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên 114.310 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã có Công văn số 405/BTC-ĐT đôn đốc các bộ, ngành, địa phương phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn ĐTC nguồn NSNN năm 2024.

Tại công văn, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết vốn cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về ĐTC và các quy định của Chính phủ hiện hành, gửi Bộ Tài chính làm cơ sở để thực hiện kiểm tra việc phân bổ và thanh toán kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024.

Theo nhận xét của Bộ Tài chính về công tác phân bổ vốn của 63 địa phương cho thấy, hầu hết các địa phương đã thực hiện phân bổ kế hoạch vốn ĐTC năm 2024 cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn ĐTC, Quyết định số 1603/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 38 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn chưa phân bổ trên 19.692 tỷ đồng, chiếm 3,6% kế hoạch (vốn trong nước 18.773,5 tỷ đồng, chiếm 3,5% kế hoạch; vốn nước ngoài 919 tỷ đồng, chiếm 8,94% kế hoạch).

Vẫn còn tình trạng dàn trải

Mặc dù việc phân bổ vốn đã được các địa phương tích cực thực hiện ngay khi nhận được kế hoạch vốn giao, nhưng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, hiện việc phân bổ vốn tại nhiều địa phương chưa tuân thủ nguyên tắc về phân, giao kế hoạch vốn đầu tư.

Cụ thể, một số địa phương chưa bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành nhưng vẫn bố trí cho các dự án khởi công mới. Các dự án đã được bố trí kế hoạch 2021, 2022, 2023 còn kế hoạch trung hạn, nhưng một số địa phương không bố trí kế hoạch 2024 (105 dự án). Một số dự án ODA chưa bố trí kế hoạch theo đúng tỷ lệ vay lại, bố trí khi chưa ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính, chưa phân bổ kế hoạch vay lại được giao, dự án được phân bổ chưa phù hợp với cơ chế tài chính (34 dự án). Tỷ lệ bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đối với các dự án có hỗ trợ từ ngân sách trung ương (dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án liên vùng) của nhiều địa phương không đáp ứng tiến độ (nhiều địa phương chưa bố trí hoặc bố trí với tỷ lệ không đáp ứng tiến độ).

Cá biệt có một số địa phương bố trí vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn, vượt phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và vượt tổng mức đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính cho biết, việc phân bổ vốn nhanh, kịp thời cho các nhiệm vụ, dự án có ảnh hưởng rất lớn đến việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC. Do đó, để phân bổ hết nguồn vốn, tạo tiền đề cho công tác giải ngân, Bộ Tài chính đã có công văn gửi từng địa phương yêu cầu căn cứ vốn kế hoạch năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao, khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh các tồn tại trong phân bổ vốn để đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn tuân thủ theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương rà soát dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 để phân bổ vốn cho các dự án, sau đó mới xem xét bố trí kế hoạch vốn cho dự án khởi công mới theo đúng nguyên tắc ưu tiên bố trí đã được quy định tại Luật Đầu tư công và các nghị quyết, quyết định của Quốc hội và của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với số vốn đến ngày 31/12/2023 chưa phân bổ báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về nguyên nhân, lý do chưa phân bổ để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg. Đối với các dự án thuộc nguồn vốn CTMTQG, ông Đức cho biết, Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phương rà soát danh mục dự án đảm bảo theo đúng mục tiêu, đối tượng, địa bàn và nội dung hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện theo đúng quy định về tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các CTMTQG trong giai đoạn 2021 - 2025, các khoản nợ xây dựng cơ bản phát sinh trong giai đoạn 2016 - 2020 và các giai đoạn trước. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị địa phương cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật; không bố trí ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020 và các giai đoạn trước.

Ngoài ra, để tăng hiệu quả vốn ĐTC, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các địa phương rà soát, bố trí đủ vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán, dự án hoàn thành, chuyển tiếp còn thiếu vốn mới xem xét bố trí kế hoạch vốn cho dự án khởi công mới (thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 4 năm, dự án nhóm C không quá 3 năm) và phải đảm bảo theo nghị quyết của hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố./.

Hạnh Thảo

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện miễn giảm thuế, triệt để tiết kiệm chi

Thực hiện miễn giảm thuế, triệt để tiết kiệm chi

Tại phiên họp ngày 20/5 Kỳ họp thứ 7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.
Kho bạc Nhà nước: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP

Kho bạc Nhà nước: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP

Bộ Tài chính đã giao Kho bạc Nhà nước dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP với nhiều điểm mới.
Ngành Thuế tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

Ngành Thuế tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, tính từ khi triển khai đến hết 21/4/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó có 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.
Kho bạc Nhà nước: Quản lý tài sản công đảm bảo hiệu quả cao nhất

Kho bạc Nhà nước: Quản lý tài sản công đảm bảo hiệu quả cao nhất

Công tác quản lý tài sản công của hệ thống Kho bạc Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước được an toàn, thông suốt.
Ngành thuế thu ngân sách tăng 10,7%

Ngành thuế thu ngân sách tăng 10,7%

Theo Tổng cục Thuế , tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 640.298 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.1.3. Theo đó, cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập; dự kiến số thuế nộp thừa, phải nộp sau quyết toán; tra cứu người phụ thuộc.
Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5%

Ngành Hải quan thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5%

Tháng 4/2024, công tác thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt kết quả khả quan với con số 34.992 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng 3.
Xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công

Xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4590/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương về việc khảo sát phục vụ xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê.
Kiến nghị bắt buộc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Kiến nghị bắt buộc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát xuất hóa đơn trong thực hiện các giao dịch mua, bán vàng, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền để kiểm soát các giao dịch mua, bán vàng.
TP. Hồ Chí Minh: Công khai thông tin 278 doanh nghiệp nợ thuế

TP. Hồ Chí Minh: Công khai thông tin 278 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ quý đầu năm 2024. Theo đó, có 278 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế nợ và các khoản nợ ngân sách lên đến hơn 3.842 tỷ đồng.
Ngành Thuế tiên phong chuyển đổi số phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Ngành Thuế tiên phong chuyển đổi số phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, ngành Thuế đã tiên phong trong chuyển đổi số, tạo thay đổi lớn về phương thức điều hành quản lý, quy trình làm việc; cùng với Bộ Tài chính hướng tới nền tài chính thông minh, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống gian lận thuế; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm

Tiếp tục đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Quốc hội về kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Sau ngày 2/5, sẽ xử phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Sau ngày 2/5, sẽ xử phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Hạn chót cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là ngày 02/5/2024. Nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày sẽ bị xử phạt từ 1-3 lần số tiền thuế trốn nộp...
Thanh Hóa: Nguồn thu từ dầu thô đạt hơn 5.200 tỷ đồng

Thanh Hóa: Nguồn thu từ dầu thô đạt hơn 5.200 tỷ đồng

Theo thông tin từ Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến 15/4/2024, đơn vị này đã thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 6.208 tỷ đồng, đạt 45,81% chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, tăng 28,01% so với 2023. Nguồn thu từ dầu thô đạt 5.231,9 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số thu ngân sách nhà nước của đơn vị.
Thu thuế từ thương mại điện tử tăng lên mức gần 100 nghìn tỷ đồng trong năm 2023

Thu thuế từ thương mại điện tử tăng lên mức gần 100 nghìn tỷ đồng trong năm 2023

Số liệu quản lý thuế trong 2 năm 2022 và 2023 ghi nhận kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm sau cao hơn năm trước. Theo đó, năm 2022 doanh thu quản lý thuế là 3,1 triệu tỷ đồng với số thuế đã nộp là 83 nghìn tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu quản lý thuế là 3,5 triệu tỷ đồng, số thuế đã nộp là 97 nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động