Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Quy định rõ nguyên tắc kiểm tra về giá, đảm bảo công khai, minh bạch

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Quy định rõ nguyên tắc kiểm tra về giá, đảm bảo công khai, minh bạch

Theo quy định tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), công tác kiểm tra về giá phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định; không gây cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra.
Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Chú trọng phân tích, dự báo để điều hành giá, kiểm soát lạm phát

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Chú trọng phân tích, dự báo để điều hành giá, kiểm soát lạm phát

Những năm gần đây, việc lên phương án các kịch bản giá để chủ động trong điều hành đã tỏ rõ hiệu quả. Tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi), việc xây dựng kịch bản điều hành giá được quy định cụ thể, là cơ sở cho việc đề xuất phương hướng quản lý, điều hành giá trong năm cũng như đề xuất mục tiêu kiểm soát lạm phát cho năm tiếp theo, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.
Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Công khai, minh bạch trong hoạt động định giá của các doanh nghiệp

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi): Công khai, minh bạch trong hoạt động định giá của các doanh nghiệp

Theo dự thảo Luật Giá (sửa đổi), danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá sẽ giảm bớt các mặt hàng phải kê khai so với hiện hành, để tập trung vào các mặt hàng thật sự quan trọng, thiết yếu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động