Tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị và phương tiện làm việc ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ...

Tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị và phương tiện làm việc ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ...

Tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị và phương tiện làm việc của văn phòng HĐND, văn phòng UBND quận, huyện, thành phố, thị xã...

Tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị và phương tiện làm việc của văn phòng HĐND, văn phòng UBND quận, huyện, thành phố, thị xã...

Tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

Tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, trị trấn

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, trị trấn

Tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị và phương tiện làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tiêu chuẩn, định mức trang bị thiết bị và phương tiện làm việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Tiêu chuẩn, định mức trang bị, thiết bị và phương tiện làm việc của văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tiêu chuẩn, định mức trang bị, thiết bị và phương tiện làm việc của văn phòng Hội đồng nhân dân, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Phiên bản di động