Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

Stt

Chức danh

Tiêu chuẩn sử dụng xe

Mức giá

1

Bộ trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các chức danh được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác

Mức giá mua tối đa 900 triệu đồng/xe

2

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,8 trở lên.

Các chức danh này được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác

Mức giá mua tối đa 800 triệu đồng/xe

3

Chủ nhiệm, Chính uỷ các Tổng cục; Tư lệnh, Chính uỷ Quân khu; Tư lệnh, Chính uỷ Quân chủng; Tư lệnh, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng và các chức danh lãnh đạo, chỉ huy có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 1,2 trở lên.

Các chức danh này được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác

Mức giá mua tối đa 700 triệu đồng/xe

4

Tư lệnh, Chính uỷ Quân đoàn; Tư lệnh, Chính uỷ Binh chủng; Sĩ quan có quân hàm cấp tướng không thuộc các chức danh quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, mục a, b khoản 5 Điều 3 Quyết định này.

Các chức danh này được trang bị xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác

Mức giá mua tối đa 600 triệu đồng/xe

5

Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có hệ số chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,2 và cán bộ có hệ số lương từ 7,3 đến 8,6.

Các chức danh này chỉ được bố trí xe ô tô khi đi công tác, không bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

ĐỊNH MỨC TRANG BỊ XE Ô TÔ SỬ DỤNG CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRONG QUÂN ĐỘI

Đơn vị

Định mức trang bị

Mức giá

1

Cơ quan cấp chiến lược

10 cán bộ/xe

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

2

Cơ quan cấp chiến dịch

14 cán bộ/xe

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

3

Cơ quan Bộ chỉ huy: Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh

16 cán bộ/xe

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

4

Học viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường sĩ quan trực thuộc Bộ

30 cán bộ/xe

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

5

Học viện, Viện nghiên cứu, Trường Sĩ quan, Trường cao đẳng trực thuộc Tổng cục, Quân chủng, Binh chủng

40 cán bộ/xe

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

6

Trường trung cấp, sơ cấp, dậy nghề và tương đương

Không quá 03 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

7

Các bệnh viện có trên 500 giường bệnh

Không quá 05 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

8

Các bệnh viện có 251 đến 500 giường bệnh

Không quá 04 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

9

Các bệnh viện có dưới 250 giường bệnh

Không quá 03 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

10

Các kho tương đương Trung đoàn, Lữ đoàn

Không quá 02 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

11

Các Tổng công ty, nhà máy

Không quá 05 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

12

Các xí nghiệp độc lập

Không quá 03 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

13

Các xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, nhà máy

Không quá 02 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

14

Đoàn nghệ thuật

Không quá 02 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

15

Đoàn điều dưỡng, an dưỡng

Không quá 02 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe

16

Cơ quan Ban chỉ huy quân sự quận, huyện.

Không quá 01 xe/1 đơn vị

Mức giá mua tối đa 500 triệu đồng/xe