Tham dự lễ khai mạc có Bà Trần Thị Thêm – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bà Nguyễn Phương Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm – Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính; lãnh đạo và kế toán tài sản của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%20102014/53458974/54959133


Bà Trần Thị Thêm yêu cầu từng đơn vị, từng học viên cần nghiêm túc học tập để nắm vững nội dung, yêu cầu của khóa học để ứng dụng vào thực tế đơn vị ngay sau khi kết thúc khóa học.Phát biểu khai mạc Hội nghị Bà Trần Thị Thêm – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị, bà chia sẻ việc quản lý các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định hiện nay tại các đơn vị đang quản lý gặp nhiều khó khăn, các đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác quản lý tài sản, thông tin báo cáo về tài sản chưa chính xác. Chính vì vậy, việc triển khai Phần mềm sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý tài sản của các đơn vị được đồng bộ, thống nhất.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Phương Hảo – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Phần mềm Quản lý TSNN được xây dựng, sử dụng theo công nghệ quản lý mới, hiện đại, triển khai trên môi trường Internet. Phần mềm có khả năng quản lý được tất cả các loại tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định trong khu vực hành chính sự nghiệp; phù hợp với chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành (danh mục loại tài sản, các chỉ tiêu về hao mòn, khấu hao, báo cáo đầu ra về công khai tài sản theo Thông tư số 89/2010/TT-BTC…)

Bà Nguyễn Phương Hảo cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí giảng viên hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung của Phần mềm; hỗ trợ kịp thời các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%20102014/53458974/54959137

Các lớp tập huấn được diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 8/11/2014 (trong đó: có 04 lớp tổ chức ở Hà Nội và 01 lớp tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh).